Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego w Ostrołęce

Opis studiów

 • Celem Studiów jest uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela przez absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.
 • Uczestnicy w ramach Studiów realizują program przynajmniej 350 godzin zajęć dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk w placówkach na danych etapach edukacyjnych.
 • Program Studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program studiów obejmuje:

 • blok przedmiotów pedagogiczno- psychologicznych, m.in. : pedagogika ogólna, szkolna, opiekuńczo-wychowawcza, dzieci z trudnościami w uczeniu się, psychologia rozwojowa, wychowawcza, społeczna, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania;
 • blok przedmiotów dydaktycznych, m.in.: dydaktyka ogólna, dydaktyki szczegółowe
  na różnych etapach edukacyjnych,  metodyka specjalna, projektowanie programów dydaktyczno-wychowawczych, ewaluacja w pracy nauczyciela, praktyka pedagogiczna, seminaria dyplomowe;
 • blok przedmiotów uzupełniających, m.in.: emisja głosu, etyka pedagogiczna, zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, prawo oświatowe i odpowiedzialność prawna opiekuna, technologie informacyjne w pracy nauczyciela;
 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Adresaci studiów, organizacja zajęć, koszty kształcenia

 • Adresatami Studiów są absolwenci wyższych szkół wszystkich kierunków.
 • Do uzyskania kwalifikacji wymagany jest certyfikat ze znajomości języka obcego
  na poziomie B2 lub B2+.
 • W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) może ono obejmować wyłącznie przygotowania do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych, zaś po studiach drugiego stopnia (magisterskich) do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.
 • Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym – zjazdy sobotnio-niedzielne
  w  siedzibie Mazowieckiego Instytutu Doskonalenia Kadr im. Karola Adamieckiego
  w Ostrołęce ul. I Armii Wojska Polskiego 44